Polski     |   English   Niezrzeszony poseł do Parlamentu Europejskiego Strona startowa | Dodaj do ulubionych | Kontakt

Get macromedia Flash Player

Drukuj

Maciej Giertych - biografia

Maciej Giertych, ur. 24.03.1936 r. w Warszawie, z matki Marii i ojca Jędrzeja Giertychów. Od 1945 do 1962 na emigracji. W 1954 matura polska i angielska (gimnazjum im. M. Kopernika w Anglii), 1954-1958 studia leśne na Uniwersytecie w Oksfordzie, BA, MA,  1958-1962 studia doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto, PhD z fizjologii drzew. W 1962 wraca do Polski i podejmuje pracę w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku pod Poznaniem. W 1970 habilitacja z genetyki drzew na Akademii Rolniczej w Poznaniu, od 1981 profesor nadzwyczajny, od 1990 profesor zwyczajny.

Maciej Giertych, ur. 24.03.1936 r. w Warszawie, z matki Marii i ojca Jędrzeja Giertychów. Od 1945 do 1962 na emigracji. W 1954 matura polska i angielska (gimnazjum im. M. Kopernika w Anglii), 1954-1958 studia leśne na Uniwersytecie w Oksfordzie, BA, MA,  1958-1962 studia doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto, PhD z fizjologii drzew. W 1962 wraca do Polski i podejmuje pracę w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku pod Poznaniem. W 1970 habilitacja z genetyki drzew na Akademii Rolniczej w Poznaniu, od 1981 profesor nadzwyczajny, od 1990 profesor zwyczajny.

Głównie zajmuje się hodowlą genetyczną drzew leśnych. Ma przeszło 200 publikacji naukowych z tego zakresu. W latach 1976 - 1993 wykłada genetykę populacyjną na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu.  Od 1970 r. jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN. Od 1993 r. jest członkiem a w latach 1993-2000 był  wiceprzewodniczącym Rady Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Srodowiska. Od 1967 r. pełni różne funkcje w IUFRO (International Union of Forest Research Organisations), a w latach 1986-1995 jest delegatem Polski do Rady Międzynarodowej tej organizacji. W 1997 otrzymuje IUFRO Distinguished Service Award. Jest członkiem wielu Rad Naukowych (Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, Arboretum w Sycowie). Był członkiem redakcji czasopism naukowych Arboretum Kórnickie (1970-1999), Silvae Genetica (Niemcy 1973 - 2001), i Annales des Sciences Forestieres (obecnie Annals of Forest Science, Francja 1990 -2001).

Spowodował wydanie w Polsce książki Australijczyka J.W.G. Johnsona pt. "Na bezdrożach teorii ewolucji" (Michalineum 1989), filmu video "Ewolucja, rzeczywistość czy domniemanie" (wyd. I Veriton 1991, wyd. II poprawione ProLog 1996) i zbioru artykułów pt. "Pan Bóg czy dobór naturalny" (Megas 1994).

W czasach szkolnych i studenckich zaangażowany w harcerstwie, w 1953-54 p.o. hufcowy hufca szkolnego Białowieża, a w latach 1955-58 drużynowy drużyny szkolnej w gimnazjum O. Marianów w Henley k. Oksfordu. Zakłada Polish Students Club w Oksfordzie i szkołę sobotnią języka polskiego przy polskiej parafii w Oksfordzie, w której uczy w latach 1955-58. W latach 1958-62 działa w Polish Students Club na Uniwersytecie w Toronto, jest redaktorem biuletynu klubu (PSC Bulletin).

Po powrocie do Kraju zajmuje się kolportażem w środowiskach narodowych emigracyjnej literatury narodowej, głównie Horyzontów, Opoki i książek wydawanych przez Jędrzeja Giertycha. Odnajduje nie drukowaną spuściznę po Feliksie Konecznym. Zajmuje się jej przepisywaniem (Cywilizacja Żydowska, Prawa dziejowe, Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Dzieje Rosji t. 3) i dostarcza ją do Londynu gdzie wydaje ją Jędrzej Giertych w ramach Tow. Historycznego im. Romana Dmowskiego. Pisuje w prasie katolickiej, Przewodniku Katolickim i Rycerzu Niepokalanej.

W latach 1986-1989 jest cz?onkiem i wiceprzewodnicz?cym Rady Prymasowskiej. W roku 1987 na zaproszenie Ojca Świętego uczestniczy jako jedyny, polski, ęwiecki audytor w pracach Synodu Biskupów nt. Roli laikatu w Koęciele i ęwiecie.  Współuczestniczył w przygotowaniu materiałów na tym Synodzie do adhortacji apostolskiej Christifideles laici ogłoszonej 30 grudnia 1988 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W latach 1986-1989 jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. Od 1990 do 2002r. jest Przewodniczącym Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Od 1993 r. redaguje i wydaje Opokę w Kraju, pismo polityczne będące kontynuację wydawanej w Londynie przez Jędrzeja Giertycha Opoki. Już kilkakrotnie wybór jego publicystyki ukazał się w formie książkowej: "Zagrożenia duchowe" (Michalineum 1993), "Dmowski czy Piłsudski?" (Nortom 1995), "Nie przemogą!" (Nortom t. 1. 1995, t. 2 1997), "I tak nie przemogą!" (Nortom 2000). Stale zajmuje się szukaniem wydawców i pomocą w wydawaniu ró?nych książek Jędrzeja Giertycha.

W 2001 r. z ramienia Ligi Polskich Rodzin został posłem na Sejm, był zastępcą przewodniczącego  Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a w 2004 posłem do Parlamentu Europejskiego. Pełni tam funkcję członka prezydium grupy politycznej Niepodległość i Demokracja. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Politycznej LPR.

W 1964 r. ożenił się z Antoniną Jachnik. Mają 4 dzieci i 12 wnuków.
poprzedni / powrót / następny

KSIĄŻKI
zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Evolution en francaise.doc

zobacz Evolution en francaise.doc